2019 Merzifon İİBF Birim Faaliyet Raporu

2020 Merzifon İİBF Birim Faaliyet Raporu

2021 Merzifon İİBF Birim Faaliyet Raporu